ogólne informacje o projekcie


 Erasmus+ 

Tytuł projektu:
„Bogaci w doświadczenie zawodowe- atrakcyjni na rynku pracy”

 Czas realizacji projektu: 01.08.2017 -31.07.2019

W ramach projektu przewiduje się wyjazd trzech 16osobowych grup uczniów na  trzytygodniowe staże zawodowe do Sevilli w Hiszpanii (pobyt na miejscu – 19 dni, podróż – 2 dni, łącznie -21 dni).

Na staże wraz z uczniami wyjadą 2 opiekunowie, którzy będą wspierać uczestników podczas pobytu za granicą, monitorować bezpieczeństwo podczas podróży i czasu wolnego. Ich celem będzie też monitorowanie realizacji osiągania założonych celów mobilności.

Uczestnictwo w projekcie (kursy przygotowawcze, przejazd tam i z powrotem, pobyt, kieszonkowe) jest bezpłatne.

  Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy.

Szczegółowe cele zawodowe projektu to:

 • w odniesieniu do zawodu technik spedytor: organizowanie prac związanych z przewozem ładunków, wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego, wypełnianie dokumentów dotyczących tych zadań;
 • w odniesieniu do zawodu technik logistyk: analiza stanu zakupów, zapasów, obsługa zamówień i wykorzystanie systemów informacyjnych realizujących ten proces;
 • w zakresie zawodu technik ekonomista: prowadzenie działań marketingowych, sporządzanie dokumentacji biurowej i finansowej, przetwarzanie wyników działania firmy i ich analiza;
 • w zakresie zawodu technik hotelarstwa: przyjmowanie i obsługa gości, organizacji usług dodatkowych, wykorzystanie komputerowych programów użytkowych i hotelarskich, wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem czystości i porządku w obiekcie;
 • w zakresie zawodu technik architektury krajobrazu: planowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni.

Cele szczegółowe w odniesieniu do wszystkich zawodów to: kształtowanie umiejętności interpersonalnych, komunikowanie się w języku obcym, poznanie i stosowanie zasad BHP, organizacji pracy i  zarządzania czasem na wyznaczonym stanowisku, umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku.

 Prawa i Obowiązki uczestnika Projektu

Każdy uczestnik ma prawo do  :

 • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi przez członków zespołu projektowego, w skład którego wchodzą nauczyciele: Swietłana Siudzińska, Sylwia Szlachetka, Urszula Szczytyńska, Halina Zbyrad.
 • nieodpłatnego udziału w projekcie
 • otrzymania materiałów dydaktycznych do zajęć
 • otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.

Uczestnik jest zobowiązany do:

 • uczestniczenia w zajęciach przygotowawczych do stażu (podpis na liście obecności)
 • 100% frekwencji na praktyce zawodowej
 • punktualności w miejscu odbywania praktyk
 • uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeum itp.
 • uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami i zdawania relacji z przebiegu stażu
 • uczestnictwa w kursie językowym w miejscu odbywania stażu
 • przestrzegania zasad bhp w trakcie odbywania stażu, zajęć kulturowych i podczas pdróży
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie przygotowań i w trakcie przebiegu stażu
 • przybycia na wyznaczone spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do30 dni po zakończeniu stażu
 • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu (np. przygotowania prezentacji multimedialnej z przebiegu stażu, brania udziału w wydarzeniach upowszechniających rezultaty projektu)

Regulamin rekrutacji na staże do Hiszpanii do pobrania

Szkolny zespół projektowy stanowią panie: Sylwia Szlachetka, Swietłana Siudzińska, Urszula Szczytyńska, HalinaZbyrad