Regulamin rekrutacji na staże


Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im.Bartosza Głowackiego  w Tarnobrzegu
na staże do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+

Tytuł projektu:
„Bogaci w doświadczenie zawodowe- atrakcyjni na rynku pracy”

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Bogaci w doświadczenie zawodowe- atrakcyjni na rynky pracy”, finansowanego ze środków programu „ERASMUS+”.

§1.Informacje o projekcie

1)   Informacje ogólne

Czas realizacji projektu: 01.08.2017 -31.07.2019

W ramach projektu przewiduje się wyjazd trzech 16osobowych grup uczniów na  trzytygodniowe staże zawodowe do Sevilli w Hiszpanii (pobyt na miejscu – 19 dni, podróż – 2 dni, łącznie -21 dni).

Na staże wraz z uczniami wyjadą 2 opiekunowie, którzy będą wspierać uczestników podczas pobytu za granicą, monitorować bezpieczeństwo podczas podróży i czasu wolnego. Ich celem będzie też monitorowanie realizacji osiągania założonych celów mobilności.

Uczestnictwo w projekcie (kursy przygotowawcze, przejazd tam i z powrotem, pobyt, kieszonkowe) jest bezpłatne.

2)    cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy.

Szczegółowe cele zawodowe projektu to:

 • w odniesieniu do zawodu technik spedytor: organizowanie prac związanych z przewozem ładunków, wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego, wypełnianie dokumentów dotyczących tych zadań;
 • w odniesieniu do zawodu technik logistyk: analiza stanu zakupów, zapasów, obsługa zamówień i wykorzystanie systemów informacyjnych realizujących ten proces;
 • w zakresie zawodu technik ekonomista: prowadzenie działań marketingowych, sporządzanie dokumentacji biurowej i finansowej, przetwarzanie wyników działania firmy i ich analiza;
 • w zakresie zawodu technik hotelarstwa: przyjmowanie i obsługa gości, organizacji usług dodatkowych, wykorzystanie komputerowych programów użytkowych i hotelarskich, wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem czystości i porządku w obiekcie;
 • w zakresie zawodu technik architektury krajobrazu: planowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni.

Cele szczegółowe w odniesieniu do wszystkich zawodów to: kształtowanie umiejętności interpersonalnych, komunikowanie się w języku obcym, poznanie i stosowanie zasad BHP, organizacji pracy i  zarządzania czasem na wyznaczonym stanowisku, umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku.

3)   Prawa i Obowiązki uczestnika Projektu

Każdy uczestnik ma prawo do  :

 • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi przez członków zespołu projektowego, w skład którego wchodzą nauczyciele: Swietłana Siudzińska, Urszula Szczytyńska, Halina Zbyrad.
 • nieodpłatnego udziału w projekcie
 • otrzymania materiałów dydaktycznych do zajęć
 • otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.

Uczestnik jest zobowiązany do:

 • uczestniczenia w zajęciach przygotowawczych do stażu (podpis na liście obecności)
 • 100% frekwencji na praktyce zawodowej
 • punktualności w miejscu odbywania praktyk
 • uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeum itp.
 • uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami i zdawania relacji z przebiegu stażu
 • uczestnictwa w kursie językowym w miejscu odbywania stażu
 • przestrzegania zasad bhp w trakcie odbywania stażu, zajęć kulturowych i podczas podróży
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie przygotowań i w trakcie przebiegu stażu
 • przybycia na wyznaczone spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do30 dni po zakończeniu stażu
 • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu (np. przygotowania prezentacji multimedialnej z przebiegu stażu, brania udziału w wydarzeniach upowszechniających rezultaty projektu)

§2. Rekrutacja uczestników

1)     Terminy

Rekrutacja na I turę wyjazdów odbędzie się we wrześniu 2017.

Rekrutacja na II turę wyjazdów odbędzie się w styczniu 2018.

Rekrutacja na III turę wyjazdów odbędzie się we wrześniu 2018.

Rekrutacja wstępna obejmuje wypełnienie i złożenie w sekretariacie stosownych formularzy (zgody rodziców, deklaracji kandydatów).

Szczegółowe informacje na temat daty i sposobu zgłoszenia kandydatów (stosowne formularze) do projektu będą zamieszczane na szkolnej stronie internetowej (na stronie głównej oraz w zakładce projektu).

I tura wyjazdów odbędzie się w lutym 2018r.

II tura wyjazdów odbędzie się w sierpniu 2018r.

III tura wyjazdów odbędzie się w lutym 2019r.

2)     Kandydaci

Projekt został przygotowany dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Tarnobrzegu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie, którzy nie uczestniczyli w poprzednich szkolnych projektach ZSP 2 – Erasmus+ lub Power Vet.

Do rekrutacji w I turze mogą zgłosić się uczniowie klas trzecich i czwartych wszystkich kierunków w roku szkolnym 2017/2018  (w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 klasy drugie i trzecie).

Do rekrutacji w II turze mogą zgłosić się uczniowie klas drugich i trzecich wszystkich kierunków w roku szkolnym 2017/2018

Do rekrutacji w III turze mogą zgłosić się uczniowie klas drugich i trzecich wszystkich kierunków w roku szkolnym 2017/2018.

3)     zasady rekrutacji

Rekrutacji uczniów dokona 4 osobowa komisja rekrutacyjna, w której skład wejdą:

 • pedagog szkolny – pani Mieczysława Motyka
 • nauczyciel języka angielskiego – pani Swietłana Siudzińska
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych – pani Urszula Szczytyńska i pani Halina Zbyrad

Uczniowie chętni do wyjazdu na staż powinni:

 • zapoznać się dokładnie z regulaminem rekrutacji i przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowa w języku angielskim sprawdzająca umiejętności językowe w zakresie sytuacji związanych z wyjazdem: sytuacje na lotnisku, w sklepie, w hotelu, prezentacja swojej osoby w miejscu pracy)
 • przemyśleć i przedstawić w czasie rozmowy swój udział w upowszechnianiu rezultatów projektu (tworzenie prezentacji, artykułów, filmów, tworzenie plakatów i gazetek, przygotowanie wydarzeń, itp. )
 • pobrać ze szkolnej strony internetowej formularz zgłoszeniowy
 • złożyć wypełniony formularz w sekretariacie do dnia określonego w ogłoszeniu dotyczącym rekrutacji.

Podczas procedury rekrutacyjnej, będą brane pod uwagę następujące aspekty:

 • analiza predyspozycji do wyjazdu (0-3 pkt.)
 • analiza sytuacji rodzinnej i finansowej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-5 pkt.)
 • ocena końcoworoczna (semestralna dla II naboru) z zachowania
  (wzorowe – 3 pkt., bardzo dobre – 2 pkt., dobre 1 pkt.)
 • średnia ocen końcoworocznych (semestralnych dla II naboru) z przedmiotów zawodowych
  (powyżej 4,0 – 3 pkt, 3,5-3,9 – 2 pkt, 3,0-3,4 – 1 pkt.)
 • ocena końcoworoczna (semestralna dla II naboru) z języka angielskiego
  (bdb – 4 pkt. db – 3 pkt. dst – 2 pkt, dop. – 1pkt.)
 • deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie wyrażona podczas rozmowy (tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, artykułów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) –
  (0-3 pkt.)
 • aktywny udział w życiu szkoły (0-3 pkt.)
 • rozmowa w j.angielskim (0-1 pkt.)

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane liczby punktów przyznane w poszczególnych kryteriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową łączną liczbę punktów , jako pierwsi na liście zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

 1. ocena z zachowania
 2. sytuacja rodzinno-finansowa
 3. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie
 4. aktywny udział w życiu szkoły
 5. średnia ocen z przedmiotów zawodowych
 6. ocena z j.angielskiego
 7. predyspozycje do wyjazdu

Procedura rekrutacyjna będzie polegała na analizie dokumentów, przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem i jego wychowawcą.

Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do komisji odwoławczej, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. W skład komisji odwoławczej wejdą dyrektor szkoły i  nauczyciel języka angielskiego (spoza komisji rekrutacyjnej).

Podczas procesu rekrutacji powstanie 16 osobowa lista uczniów wyjeżdżających na staż i 10 osobowa lista rezerwowych.

W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spośród klas wyznaczonych do wyjazdu, będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja wśród uczniów klas niższych na tych samych zasadach.

§3. Rezygnacja lub wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie

1)     Rezygnacja

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

 • rezygnacja została złożona na piśmie do dyrektora ZSP nr 2 w Tarnobrzegu  w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica);
 • rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, przez rodzica.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji, uczestnik ponosi koszta związane z wyjazdem na staż.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów.

2)     Wykluczenie Uczestnika

Uczestnik, który nie stosuje się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie, a także w indywidualnej umowie uczestnictwa, podpisanej z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu (reprezentowanym przez dyrektora), zarówno na etapie, przygotowania, jak i przebiegu stażu, może być wykluczony z udziału w projekcie.

W przypadku, gdyby wykluczenie nastąpiło w trakcie pobytu za granicą, uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów pobytu za granicą, za dni, w których nie uczestniczył w stażu (Agencja Narodowa Programu Erasmus+ przyznaje dofinansowanie na pobyt tylko dla uczestników projektu, a więc osób, które realizują program stażów).

 

§4. Postanowienia końcowe

Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieregulowanych w niniejszym projekcie należy do kompetencji dyrektora ZSP 2 w Tarnobrzegu oraz do szkolnego zespołu projektowego.