Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017

 

TECHNIKUM – 4 LETNIE (na podbudowie gimnazjum)

 

 • technik eksploatacji portów i terminali

 • technik turystyki wiejskiej

 • technik ekonomista

 • technik architektury krajobrazu

 • technik hotelarstwa

 • technik logistyk

 • technik agrobiznesu

 • technik spedytor

 

 

Pobierz:                                                                Wniosek  o przyjęcie do naszej szkoły    DOC    PDF

 

 


CO NAS WYRÓŻNIA?
 

 • miła, przyjazna atmosfera

 • "Brązowa szkoła" 2014 r. wydawnictwa Perspektywy

 • 10 miejsce w kraju wśród Techników Architektury Krajobrazu pod względem poziomu kształcenia

 • I miejsce w województwie podkarpackim w rankingu  szkół  zawodowych w 2011 r.  kształcących w zawodzie technik ekonomista i technik architektury krajobrazu 

 • I miejsce w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim w rankingu szkół średnich technikalnych dziennika "Rzeczpospolita" w 2011 r.

 • szkolna firma  symulacyjna

 • bogate i nowoczesne zaplecze informatyczne

 • nowoczesna pracownia spedycji i logistyki

 • Zespół Pieśni i Tańca „Dzikowianie”

 • koła zainteresowań

 • innowacje pedagogiczne

 • zagraniczne praktyki i staże

 • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. T B

 • grupa tańca nowoczesnego

 • grupy wsparcia i grupy terapeutyczno - treningowe

 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej

 • szkoła cieszy się dużą renomą wśród pracodawcówInformacja o badaniach lekarskich

 

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu ul. Mickiewicza 34 wykonuje bezpłatnie badania  o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie w szkole ponadgimnazjalnej.  Pobierz szczegóły badania.
 


 

Zasady rekrutacji do Technikum

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

 

opracowane na podstawie Zarządzenia Nr 7/2016 z dnia 21 marca 2016r. zmieniającego Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

 

I. Zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutacja do technikum odbywa się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Naboru – tak jak do wszystkich innych szkół ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu.

2. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie, w sekretariacie uczniowskim szkoły składają:

 • kwestionariusz - podanie wydrukowane ze strony internetowej szkoły lub pobrane w sekretariacie

 • dokumenty – świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie

 • 2 aktualne fotografie

UWAGA – Kandydaci nie będący w systemie elektronicznego naboru sami zakładają konta w systemie lub korzystają z pomocy szkolnej komisji rekrutacyjnej naszej szkoły/ od 25 kwietnia 2016r. do 28 czerwca 2016r./

3. Podanie do szkoły składane w sekretariacie szkoły musi być podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów. Kopie każdego dokumentu powinny posiadać na każdej stronie potwierdzenie „zgodności z oryginałem”.

 

Ważne terminy i zasady postępowania przy rekrutacji:

 

1. Zarejestruj się w systemie elektronicznego naboru i dokonaj wyboru preferowanych szkół lub złóż kwestionariusz w szkole pierwszego wyboru od 25 kwietnia 2016r. do 28 czerwca 2016r.

2. Uzupełnij dane o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru w terminie od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. godz. 15.00

 3. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły na publikowanej liście zakwalifikowanych do przyjęcia – 15 lipca 2016r. do godz. 10.00

 4. Potwierdź wolę podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie
od 15 lipca 2016r. do 25 lipca 2016r. do godz. 14.00

 5. Sprawdź czy twoje nazwisko figuruje na liście przyjętych do szkoły 26 lipca 2016r.

 

Publikacja list przyjętych i list wolnych miejsc w szkołach ma miejsce 26 lipca 2016r. do godz. 14.00.

Od tego momentu szkoły mogą prowadzić rekrutację uzupełniającą do 31 sierpnia 2016r. 

 

II. Wymagane dokumenty

 

 1. Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej. Można pobrać ze strony internetowej lub pobrać
w szkole

 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Kandydaci do technikum mogą wykonać badania lekarskie bezpłatnie w przychodniach medycyny pracy, których adresy znajdują się na stronie internetowej Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

  3. Kandydaci dostarczają 3 kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń OKE
o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum

 4. 2 aktualne fotografie

 5. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie których są przeliczane punkty

 6. Oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki do 25 lipca 2016r.

 

III. Kryteria rekrutacji

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 2. Zakres punktowy przyjęcia wynosi 50-200 punktów. O przyjęciu kandydata na dany kierunek decyduje większa liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają uczniowie:

 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą

 • z wyższą oceną z zachowania.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02.11.2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego ustala się następujące

zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów nauczania wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • 20 pkt – ocena celująca

  • 16 pkt – ocena bardzo dobra

  • 12 pkt – ocena dobra

  • 8 pkt – ocena dostateczna

  • 2 pkt – ocena dopuszczająca

zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • Wynik przedstawiony w procentach z:

- j. polskiego

- historii i wiedzy o społeczeństwie

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych

mnoży się przez 0,2

 • wynik przedstawiony w procentach z:

- j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08

- j. obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12

 

Dodatkowe punkty można uzyskać za:

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (5 punktów),

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

 - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

 - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim labo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

 - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty

 - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

 - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

 - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

 - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

 - dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

 - dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów

 - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

 - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

 - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w w/w punktach, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 - międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

 - krajowym – przyznaje się 3 punkty

 - wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

 - powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 2 punkty

 IV. Uwagi końcowe

 

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o ostateczną liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

 

TECHNIKUM TURYSTYKI  WIEJSKIEJ (AGROTURYSTYKI)

 

NOWOŚĆ !- jedyny w mieście i okolicy

 

 

 

 

Innowacja – Domowe SPA w agroturystyce

 

W ramach innowacji prowadzone są zajęcia z zakresu:

 

• podstawy masażu relaksacyjnego

• techniki masażu

• aromaterapia oraz masaż aromaterapeutyczny

• zabiegi domowego SPA z zastosowaniem produktów naturalnych

• kuracje na włosy, maseczki na twarz, peelingi, pielęgnacja dłoni i ciał, zabiegi pielęgnacyjne z wykorzystaniem owoców, warzyw i ziół

 

Uczniowie Technikum Turystyki Wiejskiej nauczą się:

 

• planować i organizować pobyt turystom na obszarach wiejskich

• prowadzić własną działalność gospodarczą

• planować, organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym

• prowadzić gospodarstwo rolne lub agroturystyczne

• dokonywać analiz i planować strategię rozwoju własnej działalności

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej może:

 

• dalej się uczyć (studiować) na kierunkach turystycznych, hotelarskich, rolniczych, przyrodniczych i innych

• założyć własną działalność gospodarczą

• podjąć pracę ( w dziale finansowym przedsiębiorstw sektora rolniczego, w bankach obsługujących sektor rolniczy , przy wytwarzaniu produktów rolniczych i spożywczych ,w dziale zaopatrzenia, marketingu i sprzedaży produktów, w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, pensjonatach itp.)

 

Przedmioty punktowane zgodnie z regulaminem rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

 

TECHNIKUM LOGISTYKI

 

 

 

 

Innowacja – Edukacja na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego


W ramach innowacji uczniowie są przygotowywani do części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy kt. B. Część praktyczną realizują w ramach współpracy z ośrodkiem nauki jazdy (opłata za kurs nauki jazdy pomniejszona o część teoretyczną tj.
o ok. 500 zł.)

 

Uczniowie Technikum Logistyki nauczą się:


• planować i organizować przepływ towarów i usług w kraju i na świecie
• zarządzać terminalem przeładunkowym
• wykonywać prace związane z przygotowaniem dokumentacji prawnej i finansowej
• zarządzać zespołem pracowników
• negocjować umowy z kontrahentami
• organizować transport ludzi

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może:


• studiować na kierunkach związanych z logistyką, transportem, zarządzaniem, ekonomią itp.
• prowadzić własną działalność gospodarczą
• podjąć pracę w centrach logistycznych, centrach magazynowych, firmach transportowych, w terminalach przeładunkowych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przewozem ludzi

 

Przedmioty punktowane zgodnie z regulaminem rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, geografia

 

 

TECHNIKUM SPEDYCJI

 

NOWOŚĆ ! - jedyny w mieście i okolicy

 

 

 

Innowacja – Służby mundurowe w spedycji

 

W ramach innowacji prowadzone są zajęcia z zakresu:

 

·         prawo policyjne oraz podstawowe uprawnienia policji

·         bezpieczeństwo w ruchu drogowym

·         wyszkolenie strzeleckie

·         negocjacje – podstawowe elementy w tym techniki radzenia sobie ze stresem

·         podstawy samoobrony

·         wybrane zagadnienia kryminologii i kryminalistyki

·         psychologia – techniki radzenia ze stresem

·         daktyloskopia i wiktymologia

·         ogólne zasady musztry

 

Innowacja – Edukacja na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

W ramach innowacji uczniowie są przygotowywani do części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy kt. B. Część praktyczną realizują w ramach współpracy z ośrodkiem nauki jazdy (opłata za kurs nauki jazdy pomniejszona o część teoretyczną tj. o ok. 500 zł.)

 

Uczniowie Technikum Spedycji nauczą się:

 

·         planować i organizować transport  samochodowy, kolejowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju

·         opracowywać instrukcje  wysyłkowe i materiały  informacyjne  dla klientów

·         prowadzić negocjacje z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

·         organizować  wyładunek towarów lub załadunek ich do samochodów, wagonów, samolotów

·         sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniać sposoby i miejsca dostarczenia ładunku

·         wykonywać prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego

·         prowadzić rozliczenia cła, wypełniać druki celne, organizować odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedycji może:

 

·         dalej się uczyć (studiować)

·         prowadzić własną działalność gospodarczą

·         prowadzić firmę transportową

·         nauka  w zawodzie technik spedytor daje możliwość zdobycia bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy (firmach transportowych, spedycyjnych, kurierskich, urzędach pocztowych , przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem , agencjach celnych , wolnych obszarach celnych , firmach świadczących usługi transportowe-samochodowe , autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne).

 

Przedmioty punktowane zgodnie z regulaminem rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, geografia

home

 

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE

 

w rankingu tygodnika PERSPEKTYWY najlepsza szkoła ekonomiczna na Podkarpaciu

 

 

 

Uczniowie Technikum Ekonomicznego nauczą się:

 

• planować i prowadzić działalność gospodarczą
• prowadzić badania rynku
• sporządzać dokumenty finansowe, magazynowe, płacowe z wykorzystaniem programów komputerowych
• dokonywać rozliczeń z bankami i instytucjami publiczno-prawnymi
• obliczać podatki
• prowadzić sprawy kontrolno-płacowe z wykorzystaniem programów komputerowych
• prowadzić rachunkowość podmiotów gospodarczych ręcznie i komputerowo
• wykonywać typowe prace sekretarskie
• wykonywać aneksy, sporządzać sprawozdania z realizacji zadań przedsiębiorstwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może:


• dalej się uczyć (studiować)
• założyć własną działalność gospodarczą
• podjąć pracę (w biurze rachunkowym, w dziale finansowym, księgowym, płacowym w różnych podmiotach gospodarczych ;na wszystkich stanowiskach w małych podmiotach gospodarczych oraz w bankach)

 

Przedmioty punktowane zgodnie z regulaminem rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, geografia

home

 

 

TECHNIKUM AGROBIZNESU

 

jedyny w mieście i okolicy

 

 

 

Uczniowie Technikum Agrobiznesu nauczą się:

 

• organizować i prowadzić dokumentację przedsiębiorstwa w agrobiznesie
• jak prowadzić rachunkowość w małych firmach agrobiznesu
• obsługiwać użytkowe programy komputerowe
• jak opracowywać i stosować efektywne strategie marketingowe
• organizować wykonywać prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą
• obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej
• organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem
• projektować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może:


• dalej się uczyć (studiować)
• założyć własną działalność gospodarczą
• podjąć pracę ( w dziale finansowym przedsiębiorstw sektora rolniczego, w bankach obsługujących sektor rolniczy, przy wytwarzaniu produktów rolniczych i spożywczych, w dziale zaopatrzenia, marketingu i sprzedaży produktów itp.)

 

Przedmioty punktowane zgodnie z regulaminem rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, biologia

home

 

 

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 

jedyny w mieście i okolicy

 

w rankingu tygodnika PERSPEKTYWY najlepsza szkoła tego typu na Podkarpaciu  

 

 

 

 

Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu nauczą się:

 

• urządzać i pielęgnować tereny zieleni oraz je zadrzewiać
• projektować elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
• pielęgnować i konserwować istniejące i nowo projektowane elementy architektury krajobrazu
• urządzać obiekty małej architektury krajobrazu
• prowadzić uproszczoną rachunkowość
• sporządzać kosztorysy
• stosować zasady marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu może:

 

• dalej się uczyć (studiować)
• założyć własną działalność gospodarczą
• podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem terenów zieleni; w przedsiębiorstwach zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu.

 

Przedmioty punktowane zgodnie z regulaminem rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, biologia

home

 

 

TECHNIKUM HOTELARSTWA 

 

jedyny w mieście i okolicy

 

 

Innowacja – Obsługa gości hotelowych w wielu językach

 

W ramach innowacji uczniowie wzbogacą naukę drugiego języka obcego o słownictwo zawodowe niezbędne do obsługi gościa hotelowego, jak również obejmujące typowe stanowiska pracy w hotelu oraz związane z nimi czynności i obowiązki.


Uczniowie Technikum Hotelarstwa nauczą się:


• prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich
• rezerwować usługi hotelarskie
• wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji
• obsługiwać gości w obiektach hotelarskich i innych obiektach
• przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości
• przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
• organizować inne usługi gastronomiczne w obiektach hotelarskich oraz innych
obiektach
• przyjmować i realizować zamówienia na usługi dodatkowe w bazie noclegowej i poza nią
• współpracować z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży oraz innymi jednostkami
gospodarczymi

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może:


• dalej się uczyć (studiować)
• założyć własną działalność gospodarczą
• podjąć pracę w obiektach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych, w uzdrowiskach, w zajazdach, w domach pomocy społecznej itp.

 

Przedmioty punktowane zgodnie z regulaminem rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, geografia

home

 

 

TECHNIKUM EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

NOWOŚĆ !- jedyny w mieście i okolicy

 

ZAWÓD : TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

KWALIFIKACJE:

 

A.33 – obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34- organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków

 

 Uczniowie Technikum Eksploatacji Portów i Terminali nauczą się:


• budowy i infrastruktury funkcjonowania portów i terminali
• organizacji usług w portach i terminalach w zakresie obsługi środków transportu bliskiego i dalekiego
• organizowania prac związanych z magazynowaniem , składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków
• planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu , magazynowania i przeładunku towarów
• planowania i podejmowania działań marketingowych w działalności portów oraz terminali
• organizacji obsługi podróżnych w terminalach pasażerskich
• stosowania przepisów prawnych w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, prawa transportowego
• obsługiwać urządzenia biurowe, wykorzystywać programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności w portach i terminalach
• posługiwać się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej
• posługiwać się planem map topograficznych w obsłudze logistycznej i spedycyjnej towarów, ładunków oraz ludności
• posługiwać się językiem obcym w obsłudze podróżnych oraz w organizacji transportu i magazynowania

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może:


• kontynuować naukę na studiach
• prowadzić własną działalność gospodarczą
• podjąć pracę:

- w terminalach przeładunkowych w różnych rodzajach transportu,
- w terminalach kontenerowych , portowych, kolejowych , lotniczych , samochodowych
- w portach śródlądowych , wodnych , rzecznych , morsko- rzecznych
- w składach celnych
- w przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych

 

Przedmioty punktowane zgodnie z regulaminem rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, geografia

 

 

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

(od nowego roku szkolnego nie ma naboru do klasy 1)

 

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych nauczą się:

 • planować i oceniać żywność (pod różnym kątem) oraz metod jej przechowywania

 • technologii sporządzania potraw i ekspedycji potraw i napojów

 • urządzania i prowadzenia zakładów gastronomicznych i gospodarstwa domowego

 • organizować przyjęcia  okolicznościowe

 • dbać o higienę, urodę i zdrowie

 • właściwie się odżywiać

 • układać jadłospisy (dla różnych grup żywieniowych)

 • organizować usługi gastronomiczne (w tym usługi cateringowe)
   

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  może:

1)  dalej się uczyć (studiować)

2)  założyć własną działalność gospodarczą

3)  podjąć pracę ( w obiektach zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia, w instytucjach
zajmujących się obrotem żywnością , w organizacjach ochrony konsumenta, w instytucjach upowszechniających wiedzę
o żywieniu itp.)

 

 

home

 


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557   

zsrtbg@wp.pl