Obowiązek informacyjny

zdjecie1

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W TARNOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Zespół Szkół Nr 2 im. B Głowackiego, z siedzibą
w Tarnobrzegu, ul. S. Jachowicza 4, 39-400 Tarnobrzeg.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. S. Jachowicza 4, 39-400 Tarnobrzeg,
 • za pomocą poczty elektronicznej: zsrtbg@wp.pl
 • telefonicznie: (15) 822-55-57

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

Inspektor Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas

tel. (15) 81-81-510

e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl

adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

 

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
 • wykonywanie działalności związanej z celami statutowymi oraz działalnością promocyjną przez Administratora danych osobowych;
 • realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych
  w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku danych osobowych uczniów jest to przede wszystkim realizacja wynikających
z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych lub pracowników na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b oraz lit. g RODO, czyli przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w celu niezbędnym do wykonania obowiązków lub uprawnień wobec Administratora danych osobowych lub osoby, której dane dotyczą oraz związanych z ważnym interesem publicznym.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

 1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
 3. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 4. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 5. ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 6. ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

oraz aktach wykonawczych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników jest również zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może także dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

       

 

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
 • inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Administratorem danych osobowych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

 

 1. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
(w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz Instrukcja Kancelaryjna Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.

 

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą,  
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora  danych osobowych, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Administrator Danych Osobowych

Publiczna Szkoła Zespół Szkół Nr 2

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Marka Szczytyńskiego


Rządowy program „Dobry Start”

Wpisy tematycznie

Archiwa

Strona archiwalna

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930