KLAUZULA INFORMACYJNA (w zakresie działalności Rady Rodziców)

KLAUZULA INFORMACYJNA
(w zakresie działalności Rady Rodziców)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119), zwanego dalej RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Radę Rodziców jest Zespół Szkół Nr 2 w Tarnobrzegu, z siedzibą przy ul. S. Jachowicza 4, 39-400 Tarnobrzeg – zwany dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem: adres e-mail: zsrtbg@wp.pl; tel. 15 822-55-57.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Rady Rodziców, a także przysługujących uprawnień w związku z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez Administratora – Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iodjo@um.tarnobrzeg.pl, telefonicznie: 15 81-81-510, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Rada Rodziców przetwarza dane osobowe członków Rady Rodziców, uczniów Zespołu Szkół Nr 2,
  ich rodziców i opiekunów prawnych, pracowników Zespołu Szkół Nr 2 i innych osób, których dane osobowe Rada Rodziców przetwarza w celu wywiązania się z ciążących na niej zadań oraz przysługujących Radzie uprawnień na podstawie przepisów prawa oraz wydanego na ich podstawie regulaminu Rady Rodziców.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
  w celu organizacji działalności Rady Rodziców oraz wykonania uprawnień i ciążących obowiązków
  na Radzie Rodziców w oparciu o przepisy prawa oraz wydany na ich podstawie regulamin Rady Rodziców, tj. w oparciu o art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej, a po tym czasie w celach wytworzonej w tym celu dokumentacji zawierającej dane osobowe przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz obowiązującej instrukcji kancelaryjnej, tj. przez okres 25 lat, po którym to okresie zostaną usunięte zgodnie z procedurą określoną w ww. przepisach prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują osobom, których dane są przetwarzane (niepełnoletni uczniowie – reprezentują ich rodzice/opiekunowie prawni),
  z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii na zasadach określonych
  w art. 15 RODO;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa
  w art. 16 RODO;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.
 1. Podanie Administratorowi danych osobowych oraz ich przetwarzanie przez Administratora w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest przepis prawa (art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  – Prawo oświatowe) jest wymogiem ustawowym, zaś brak podania (przetwarzania) danych osobowych skutkować będzie brakiem realizacji zadania związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu przez Administratora, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Administrator Danych Osobowych

Reprezentowany przez Dyrektora – Marka Szczytyńskiego


Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031