Ceremoniał

CEREMONIAŁ SZKOLNY

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W TARNOBRZEGU

 

 1. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:
 1. patriotyzm,
 2. szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumieć będziemy: godło, flagę, barwy, sztandar i banderę oraz hymn narodowy,
 3. szacunek dla symboli szkolnych.

 

 1. Najważniejsze pojęcia to:
 1. patriotyzm – to miłość i przywiązanie do ojczyzny; również „małej ojczyzny”
 2. godło – wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie,
  z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu. Heraldyczny znak orła jako godło dynastii państwowej pojawił się w I połowie XIII w., za rządów Władysława Łokietka stał się oficjalnym godłem całego państwa; po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm przyjął go za herb państwa. Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP
  z 1927: oparty na projekcie prof. Z. Kamieńskiego, wzorowany na godle z czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie; po 1945 orzeł podobny do przedwojennego, lecz bez korony (potwierdzony dekretem z 1955); od 1990 orzeł biały
  z koroną. .
 3. flaga państwowa RP to prostokątny płat tkaniny o barwach RP umieszczonych na maszcie. Stosunek szerokości do długości flagi przedstawia proporcja 5:8. Flaga składa się
  z 2 równoległych pasów równej długości: górny biały a dolny czerwony. Górny związany jest z orłem herbowym, a dolny czerwony nawiązuje do barwy pola jego tarczy;
 4.  hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego”, wprowadzony okólnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 października 1926 roku, którego współczesny tekst literacki i muzyczny zostały określone w ustawie sejmowej z 31 stycznia 1980 roku
 5. ceremoniał szkolny – opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

 

 1. W Polsce nasze symbole państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami stowarzyszeń, miast, organizacji krajowych i międzynarodowych.
 1. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). Jest to zasada heraldyczna, przeniesiona do protokołu flagowego, zgodnie z którą prawą stronę tarczy herbowej określa się z pozycji trzymającego ją niegdyś rycerza.
 2. Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informujących: umieszczone na lub wewnątrz budynku komunikują, że znajduje się w nim urząd administracji publicznej, placówka oświaty. Umieszczone w większej liczbie stają się dekoracją akcentującą wydarzenie państwowe lub narodowe.
 3. Otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłaszać to odpowiednim organom (np. straży miejskiej, policji).

 

 1. Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

Sztandar szkoły, który składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, jest na niej umieszczone godło państwowe. Na lewej stronie płata znajdują się barwy szkoły, na tle których znajduje się napis z nazwą i imieniem szkoły oraz sentencja.

 

 1. Poczet sztandarowy w szkole.

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 wybranych uczniów) plus dwóch opiekunów nauczycieli. Obok zasadniczego składu jest wybrany skład „rezerwowy”(również trzech uczniów). Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu. Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

 1. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
 2. podczas wciągania flagi państwowej na maszt;
 3. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na  każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.
 1. Ustala się następujący tekst ślubowania klas pierwszych:

„My uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu ślubujemy:

 • Uczciwą, rzetelną i systematyczną pracą osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i pracy społecznej,
 • Postępować zgodnie z prawem zawartym w Statucie Szkoły,
 • Nie zawieść nadziei, zaufania i ambicji naszych nauczycieli, wychowawców, rodziców i Szkoły,
 • Dbać o honor i dobro Szkoły, być w pełni jej współgospodarzem,
 • Wykorzystać w pełni każdą szansę rozwoju Ojczyzny i pomnażania jej dobra,
 • Być dobrymi uczniami i Polakami,
 • Tobie Szkoło, tobie Polsko – ślubujemy”.
 1. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń – ciemny garnitur, biała koszula i krawat

Uczennice – białe bluzki lub ciemne spódnice lub spodnie

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:
 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym     w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 • białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są u dyrektora szkoły. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 

 1. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:

Baczność

Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.
W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45º do przodu. Poczet zajmuje miejsce po prawej lub lewej stronie sali, przodem do zgromadzonych
i podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

Do hymnu państwowego” – odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy, „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45º. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje następną komendę:” Po hymnie”.

Po zakończeniu uroczystości prowadzący podaje komendę:

Poczet sztandarowy wyprowadzić.” Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

 

 1. Sposób zachowania pocztu sztandarowego.

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

 1. „Na ramię”
 2. „Prezentuj”
 3. „Do nogi”.
 • wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45º (w stosunku do ramienia);
 • wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej;
 • wykonując chwyt „Do nogi” z położenia „Prezentuj” lub z położenia „ Na ramię”, chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.
 • Chwyt „ Do nogi” wykonuje się na komendę „ Baczność”;
 • salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”.

 


Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031