Zasady rekrutacji

Badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych wykonuje Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu na ul. Mickiewicza 34.

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

TECHNIKUM – 5 LETNIE (na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej)

 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik turystyki na obszarach wiejskich
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik architektury krajobrazu
 • technik hotelarstwa
 • technik logistyk
 • technik agrobiznesu
 • technik spedytor

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • miła, przyjazna atmosfera
 • „Brązowa szkoła” 2020 r. wydawnictwa Perspektywy
 • 10 miejsce w kraju wśród Techników Architektury Krajobrazu pod względem poziomu kształcenia
 • I miejsce w województwie podkarpackim w rankingu  szkół  zawodowych w 2011 r.  kształcących w zawodzie technik ekonomista i technik architektury krajobrazu
 • I miejsce w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim w rankingu szkół średnich technikalnych dziennika „Rzeczpospolita” w 2011 r.
 • szkolna firma  symulacyjna
 • bogate i nowoczesne zaplecze informatyczne
 • nowoczesna pracownia spedycji i logistyki
 • Zespół Pieśni i Tańca „Dzikowianie”
 • koła zainteresowań
 • innowacje pedagogiczne
 • zagraniczne praktyki i staże
 • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. T B
 • grupa tańca nowoczesnego
 • grupy wsparcia i grupy terapeutyczno – treningowe
 • szkoła cieszy się dużą renomą wśród pracodawców

Zasady rekrutacji do Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Tarnobrzegu

na rok szkolny 2021/2022

 1. Zasady rekrutacji
 2. Rekrutacja do technikum odbywa się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Naboru – tak jak do wszystkich innych szkół ponadpodstawowych w Tarnobrzegu
 3. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie, w sekretariacie uczniowskim szkoły składają:
 • kwestionariusz – podanie wydrukowane z Systemu Elektronicznego Naboru lub pobrane ze strony szkoły wraz z podpisami kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych
 • dokumenty – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
 • 2 aktualne fotografie

UWAGA – Kandydaci nie będący w systemie elektronicznego naboru sami zakładają konta w systemie lub korzystają z pomocy szkolnej komisji rekrutacyjnej naszej szkoły.

 1. Podanie do szkoły składane w sekretariacie szkoły musi być podpisane przez kandydata oraz rodziców/prawnych opiekunów. Kopie każdego dokumentu powinny posiadać na każdej stronie potwierdzenie „zgodności z oryginałem”.

 

Ważne terminy i zasady postępowania przy rekrutacji:

1.       Zarejestruj się w systemie elektronicznego naboru: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/
dokonaj wyboru preferowanych szkół, wydrukuj i złóż podpisane podanie w szkole pierwszego wyboru 
od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.
2.       Odbierz skierowanie na badanie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie od 17 maja do 26 lipca 2021r.
3.       Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00
4.       Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły do 14 lipca 2021r.
5.       Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły na publikowanej liście zakwalifikowanych do przyjęcia 22 lipca 2021r. 
6.       Potwierdź wolę podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00

 

7.       Sprawdź czy twoje nazwisko figuruje na liście przyjętych do szkoły  2 sierpnia 2021r.

 

 

 1. Wymagane dokumenty
 2. Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej. Można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w szkole
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Kandydaci do technikum mogą wykonać badania lekarskie bezpłatnie w przychodniach medycyny pracy, których adresy znajdują się na stronie internetowej Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
 4. Kandydaci dostarczają 3 kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
 5. 2 aktualne fotografie
 6. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie których są przeliczane punkty
 7. Oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

 

III. Kryteria rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Zakres punktowy przyjęcia wynosi 50-200 punktów. O przyjęciu kandydata na dany kierunek decyduje większa liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają uczniowie:
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • z wyższą oceną z zachowania.
 1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego ustala się następujące

zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów nauczania wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  • 18 pkt – ocena celująca
  • 17 pkt – ocena bardzo dobra
  • 14 pkt – ocena dobra
  • 8 pkt – ocena dostateczna
  • 2 pkt – ocena dopuszczająca

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie.

zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

 • Wynik przedstawiony w procentach z:

– j. polskiego mnoży się przez 0,35

– matematyki mnoży się przez 0,35

– j. obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów z egzaminu ośmioklasisty.

Dodatkowe punkty można uzyskać za:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim labo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w w/w punktach, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

– krajowym – przyznaje się 3 punkty

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Uwagi końcowe

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o ostateczną liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.


Wpisy tematycznie

Archiwa

Strona archiwalna

styczeń 2022
P W Ś C P S N
« gru    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31