Zasady rekrutacji

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017

TECHNIKUM – 4 LETNIE (na podbudowie gimnazjum)

 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik ekonomista
 • technik architektury krajobrazu
 • technik hotelarstwa
 • technik logistyk
 • technik agrobiznesu
 • technik spedytor

Pobierz:      wniosek o przyjęcie do szkoły 

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • miła, przyjazna atmosfera
 • „Brązowa szkoła” 2014 r. wydawnictwa Perspektywy
 • 10 miejsce w kraju wśród Techników Architektury Krajobrazu pod względem poziomu kształcenia
 • I miejsce w województwie podkarpackim w rankingu  szkół  zawodowych w 2011 r.  kształcących w zawodzie technik ekonomista i technik architektury krajobrazu
 • I miejsce w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim w rankingu szkół średnich technikalnych dziennika „Rzeczpospolita” w 2011 r.
 • szkolna firma  symulacyjna
 • bogate i nowoczesne zaplecze informatyczne
 • nowoczesna pracownia spedycji i logistyki
 • Zespół Pieśni i Tańca „Dzikowianie”
 • koła zainteresowań
 • innowacje pedagogiczne
 • zagraniczne praktyki i staże
 • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. T B
 • grupa tańca nowoczesnego
 • grupy wsparcia i grupy terapeutyczno – treningowe
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej
 • szkoła cieszy się dużą renomą wśród pracodawców

 

 

Instrukcja dla uczniów uczęszczających do gimnazjów, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej_2018

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej

Zarządzenie- harmonogramy 

Zmiana zarządzenia-harmonogramy

rekrutacja_2018_zalacznik_

Informacja o badaniach lekarskich

wykaz podmiotów, które w 2017 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalny

Zasady rekrutacji do Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

na rok szkolny 2018/2019

 1. Zasady rekrutacji
 1. Rekrutacja do technikum odbywa się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Naboru – tak jak do wszystkich innych szkół ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu.
 2. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie, w sekretariacie uczniowskim szkoły składają:
 • kwestionariusz – podanie wydrukowane ze strony internetowej szkoły lub pobrane w sekretariacie
 • dokumenty – świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
 • 2 aktualne fotografie

UWAGA – Kandydaci nie będący w systemie elektronicznego naboru sami zakładają konta w systemie lub korzystają z pomocy szkolnej komisji rekrutacyjnej naszej szkoły/ od 7 maja 2018r. do 11 czerwca 2018r./

 1. Podanie do szkoły składane w sekretariacie szkoły musi być podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów. Kopie każdego dokumentu powinny posiadać na każdej stronie potwierdzenie „zgodności z oryginałem”.

 

Ważne terminy i zasady postępowania przy rekrutacji:

 1. Zarejestruj się w systemie elektronicznego naboru i dokonaj wyboru preferowanych szkół lub złóż kwestionariusz w szkole pierwszego wyboru od 7 maja 2018r. do 11 czerwca 2018r.
 2. Uzupełnij dane o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru w terminie od 13 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. godz. 15.00
 3. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły na publikowanej liście zakwalifikowanych do przyjęcia – 29 czerwca 2018r. do godz. 10.00
 4. Potwierdź wolę podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie od 29 czerwca 2018r. do 6 lipca 2018r.
 5. Sprawdź czy twoje nazwisko figuruje na liście przyjętych do szkoły 9 lipca 2018r.

 

Publikacja list przyjętych i list wolnych miejsc w szkołach ma miejsce 9 lipca 2018r. do godz. 10.00.

Od tego momentu szkoły mogą prowadzić rekrutację uzupełniającą do 31 sierpnia 2018r.

 1. Wymagane dokumenty
 1. Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej. Można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w szkole
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Kandydaci do technikum mogą wykonać badania lekarskie bezpłatnie w przychodniach medycyny pracy, których adresy znajdują się na stronie internetowej Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
 3. Kandydaci dostarczają 3 kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum
 4. 2 aktualne fotografie
 5. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie których są przeliczane punkty
 6. Oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki do 6 lipca 2018r.

 

III. Kryteria rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Zakres punktowy przyjęcia wynosi 50-200 punktów. O przyjęciu kandydata na dany kierunek decyduje większa liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają uczniowie:
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • z wyższą oceną z zachowania.
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego ustala się następujące

zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów nauczania wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • 18 pkt – ocena celująca
  • 17 pkt – ocena bardzo dobra
  • 14 pkt – ocena dobra
  • 8 pkt – ocena dostateczna
  • 2 pkt – ocena dopuszczająca

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie.

zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • Wynik przedstawiony w procentach z:

– j. polskiego

– historii i wiedzy o społeczeństwie

– matematyki

– przedmiotów przyrodniczych

– j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Dodatkowe punkty można uzyskać za:

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów),
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej ora tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim labo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w w/w punktach, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

– krajowym – przyznaje się 3 punkty

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Uwagi końcowe

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o ostateczną liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 


Rządowy program „Dobry Start”

Wpisy tematycznie

Archiwa

Strona archiwalna

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
« Gru    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031