Zasady rekrutacji

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

TECHNIKUM – 4 LETNIE (na podbudowie gimnazjum)

 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik turystyki na obszarach wiejskich
 • technik ekonomista
 • technik architektury krajobrazu
 • technik hotelarstwa
 • technik logistyk
 • technik agrobiznesu
 • technik spedytor

TECHNIKUM – 5 LETNIE (na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej)

 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik turystyki na obszarach wiejskich
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik architektury krajobrazu
 • technik hotelarstwa
 • technik logistyk
 • technik agrobiznesu
 • technik spedytor

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • miła, przyjazna atmosfera
 • „Brązowa szkoła” 2014 r. wydawnictwa Perspektywy
 • 10 miejsce w kraju wśród Techników Architektury Krajobrazu pod względem poziomu kształcenia
 • I miejsce w województwie podkarpackim w rankingu  szkół  zawodowych w 2011 r.  kształcących w zawodzie technik ekonomista i technik architektury krajobrazu
 • I miejsce w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim w rankingu szkół średnich technikalnych dziennika „Rzeczpospolita” w 2011 r.
 • szkolna firma  symulacyjna
 • bogate i nowoczesne zaplecze informatyczne
 • nowoczesna pracownia spedycji i logistyki
 • Zespół Pieśni i Tańca „Dzikowianie”
 • koła zainteresowań
 • innowacje pedagogiczne
 • zagraniczne praktyki i staże
 • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. T B
 • grupa tańca nowoczesnego
 • grupy wsparcia i grupy terapeutyczno – treningowe
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej
 • szkoła cieszy się dużą renomą wśród pracodawców

 Zasady rekrutacji do Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Tarnobrzegu

na rok szkolny 2020/2021

 1. Zasady rekrutacji
 2. Rekrutacja do technikum odbywa się z wykorzystaniem  – tak jak do wszystkich innych szkół ponadpodstawowych w Tarnobrzegu.
 3. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie, w sekretariacie uczniowskim szkoły składają:
 • kwestionariusz – podanie wydrukowane z Systemu Elektronicznego Naboru lub pobrane ze strony szkoły wraz z podpisami kandydata i jego rodziców lub opiekunów prawnych
 • dokumenty – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
 • 2 aktualne fotografie

UWAGA – Kandydaci nie będący w systemie elektronicznego naboru sami zakładają konta w systemie lub korzystają z pomocy szkolnej komisji rekrutacyjnej naszej szkoły/od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r./

 1. Podanie do szkoły składane w sekretariacie szkoły musi być podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów. Kopie każdego dokumentu powinny posiadać na każdej stronie potwierdzenie „zgodności z oryginałem”.

 

Ważne terminy i zasady postępowania przy rekrutacji:

1.       Zarejestruj się w systemie elektronicznego naboru: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/
dokonaj wyboru preferowanych szkół, wydrukuj i złóż podpisane podanie w szkole pierwszego wyboru

 

od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r.
2.       Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
3.       Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.
4.       Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły do 4 sierpnia 2020r.
5.       Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły na publikowanej liście zakwalifikowanych do przyjęcia 12 sierpnia 2020r. 
6.       Potwierdź wolę podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

 

7.       Sprawdź czy twoje nazwisko figuruje na liście przyjętych do szkoły  19 sierpnia 2020r.

 

8.       Odbierz skierowanie na badanie lekarskie od 15 czerwca do 18 sierpnia 2020r.

 

 1. Wymagane dokumenty
 2. Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej. Można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w szkole
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Kandydaci do technikum mogą wykonać badania lekarskie bezpłatnie w przychodniach medycyny pracy, których adresy znajdują się na stronie internetowej Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
 4. Kandydaci dostarczają 3 kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
 5. 2 aktualne fotografie
 6. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie których są przeliczane punkty
 7. Oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

 

III. Kryteria rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Zakres punktowy przyjęcia wynosi 50-200 punktów. O przyjęciu kandydata na dany kierunek decyduje większa liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają uczniowie:
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • z wyższą oceną z zachowania.
 1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego ustala się następujące

zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów nauczania wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  • 18 pkt – ocena celująca
  • 17 pkt – ocena bardzo dobra
  • 14 pkt – ocena dobra
  • 8 pkt – ocena dostateczna
  • 2 pkt – ocena dopuszczająca

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie.

zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

 • Wynik przedstawiony w procentach z:

– j. polskiego mnoży się przez 0,35

– matematyki mnoży się przez 0,35

– j. obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów z egzaminu ośmioklasisty.

Dodatkowe punkty można uzyskać za:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim labo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w w/w punktach, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

– krajowym – przyznaje się 3 punkty

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Uwagi końcowe

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o ostateczną liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 


Rządowy program „Dobry Start”

Wpisy tematycznie

Archiwa

Strona archiwalna

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« Gru    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031