Koncert „Po drugiej stronie lustra”

W dniu 5 marca 2020r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się koncert profilaktyczno-edukacyjno-promocyjny pt. „PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”. Koncert został przygotowany dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Tematyka koncertu dotyczyła problematyki przemocy w sieci i hejtu. W dobie współczesnej cywilizacji telematycznej i cyfryzacji, społeczeństwo na całym świecie korzysta z dobrodziejstw tego co samo stworzyło . Jednak internet i telefony komórkowe nie do końca ludzie wykorzystują do celów informacyjnych i poszerzania wiedzy. Coraz częściej w sieci internetowej stosowany jest hejt i przemoc wobec innych. Dlatego chcieliśmy poprzez muzykę i odpowiedni przekaz słowny pokazać młodym ludziom, że hejt i przemoc jest kwestią naganną. Młodzież  „Rolnika”  pokazała swoim młodszym kolegom, że być wolnym od hejtu jest jak najbardziej możliwe. W koncercie zespół muzyczny w składzie obecnych uczniów jak również absolwentów naszej szkoły, zagrał największe hity polskiej muzyki. Muzyka zawsze była jest i będzie najlepszym przekazem togo co chce się powiedzieć i wykrzyczeć całemu światu. Grupa lektorów przekazała treści słowne bardzo wymowne i przekonujące uczestników koncertu. W koncercie wystąpił Chór szkolny  „Dzikowianie” ze swoimi utworami. Kwestie dotyczące hejtu omówiła pani Justyna Uchańska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Uwieńczeniem koncertu było wspólne śpiewanie największego obecnie przeboju Viki Gabor pt. „Superhero”  bo tylko tacy jak superhero mogą być wolni od hejtu i przemocy w sieci.

Serdecznie dziękujemy wokalistce Zespołu Patrycji Wilk naszej absolwentce za wspaniały występ, Michałowi i Krzysztofowi Chmielowcom oraz gościnnie występującym w zespole muzykom za wspaniałą i profesjonalną grę.

Dziękujemy obsłudze technicznej TDK za nagłośnienie, efekty świetlne a dyrekcji TDK za udostępnienie Sali Widowiskowej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom w pomoc w organizacji koncertu a w szczególności zaproszonym gościom -uczniom szkół podstawowych wraz z wychowawcami i nauczycielami.

Takie koncerty w  „Rolniku”  nie są nowością było ich już sporo i będą nadal organizowane.

Scenariusz koncertu przygotowała p. Małgorzata Motyka.

Oprawa wizualna i scenografia  p.Ewelina Marek.

M.M


Informacja dla absolwentów przystępujących do matury 2020


Przypominamy naszym absolwentom, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do matury 2020 o:

1. konieczności sprawdzenia czy deklarowane egzaminy są płatne. Można to zrobić w Kalkulatorze opłat na stronie OKE www.oke.krakow.pl
2. terminie wniesienia opłaty za egzamin w przypadku, gdy jest ona wymagana: od 1 stycznia do 7 marca 2020r.

Informacja o opłacie za egzamin maturalny znajduje się na stronie www.oke.krakow.pl w zakładce Dla zdajacych i absolwentów


I etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” rozstrzygnięty

Dnia 24 stycznia 2020 r został rozstrzygnięty I etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w której brali udział uczniowie z naszej szkoły. Miło nam poinformować, że do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało  się trzech uczniów z klasy III technikum ekonomicznego tj. Mateusz Malecki, Wiktoria Błasiak i Karolina Siwiec.  Nasi ekonomiści wykazali się dużą wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych i jako jedyni z Tarnobrzega zakwalifikowali się do II etapu. Wojewódzkie zmagania odbędą się 20 marca 2020 r w Rzeszowie. Opiekunem merytorycznym uczniów jest p. Bogusława Serwan-Partyńska. Trzymamy kciuki za dobry wynik naszych ekonomistów.

B S-P


UWAGA terminy egzaminów zawodowych zima 2020

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2020

9 styczeń 2020r. – egzamin praktyczny

Godz. 9.00 – kwalifikacje A.28; A.31;RL.21; AU.22; TG.12

Godz. 13.00 – kwalifikacje A.29; A.32; R.22; T.12

10 styczeń 2020r. – egzamin pisemny

Godz. 10.00 – kwalifikacje A.28; A.35; AU.35; AU.22; TG.12

Godz. 12.00 – kwalifikacje A.29;A.36; R.22; T.12

Godz. 14.00 – kwalifikacja A.32

14 styczeń – egzamin praktyczny

Godz. 9.00 – kwalifikacja AU.35

17 styczeń 2020r. – egzamin praktyczny

Godz. 9.00 – kwalifikacja A.36


Regulamin projektu PO WER „Ruszamy po nowe szanse rozwoju- mobilność naszym atutem“

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu
„Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem. “
nr umowy 2019-1-PMU-1070 

realizowanego w  Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów” finansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1

Informacja o projekcie

 1. Projekt pod nazwą „Ruszamy po nowe szanse rozwoju- mobilność naszym atutem“ realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów“, którego beneficjentem jest Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu .

 

Czas trwania projektu obejmuje okres od 4.11.2019r. do 03.05.2020 r.

Mobilność/ Wyjazd  uczniów ZS nr 2 w Tarnobrzegu do Zespołu Szkół w Wiesbaden  w Niemczech /Hesji odbędzie się w terminie  08.03.-14.03.2020 r.

2

Postanowienia ogólne

 1. Głównym celem projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów  w zakresie wielojęzyczności ,  wzrost wiedzy i umiejętności z języka angielskiego i niemieckiego.
 2. Główną  tematyką przedsięwzięcia jest poznanie systemu szkolnictwa w Niemczech , metod i technik nauczania oraz  szeroko pojęta integracja z rówieśnikami ze szkoły niemieckiej- w ramach projektu zaplanowano mobilność/ wyjazd 16-osobowej grupy uczniów do Zespołu Szkół w Wiesbaden w Niemczech w terminie 8.03-14.03.2020r.
 3. Celami szczegółowymi w kontekście potrzeb uczestników projektu są:
  •  rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w j. obcym w mowie i piśmie,
  •  kształtowanie u uczniów postaw szacunku dla odmienności kulturowej i religijnej,
  •  zdobycie umiejętności  wypełniania formularzy, ankiet ewaluacyjnych, odczytywania danych z dokumentów stosowanych w innym kraju
  •  udoskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych (foto-relacje, prezentacje multimedialne, filmy, ulotki)
  • wzrost umiejętności sprawnego posługiwania się  mapami, przewodnikami, rozkładami jazdy, a także  zarządzania środkami finansowymi i czasem wolnym
  • wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji,  tolerancji
  • oraz przełamywanie stereotypów
  • poznanie historii i kultury kraju goszczącego
  • nabycie umiejętności komunikacyjnych (kontakty interpersonalne, praca w zespole)
 4. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem “.
 5. Udział uczestników w projekcie ( kursy językowe w ramach przygotowania do mobilności , wyjazd do Krakowa , wyjazd do Niemiec , kieszonkowe)  jest bezpłatny
 6. W ramach przygotowania do mobilności / wyjazdu do szkoły w Niemczech zaplanowano:
  1. –  kursy językowe i spotkania konwersacyjne z języka angielskiego i niemieckiego na terenie szkoły
  2. – wyjazd do Instytutu Goethego i Konsulatu RFN w Krakowie mające na celu zapoznanie z kulturą, zwyczajami, tradycjami, historią, geografią, systemem oświatowym w Niemczech
  3. – tematyczne konkursy wewnątrzszkolne
  4. – przygotowanie materiałów promujących szkołę i miasto Tarnobrzeg w trzech językach: polskim , angielskim i niemieckim w formie ulotek i prezentacji multimedialnej.

3

Warunki rekrutacji do udziału w projekcie

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu ucznia ZS nr 2 w Tarnobrzegu
 2. 2.Rekrutacja do projektu dotyczy  uczniów wszystkich klas i kierunków ZS nr 2 w Tarnobrzegu ,  zainteresowanych podniesieniem kompetencji językowych z języka niemieckiego i angielskiego i  udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,  zobowiązujących  się do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań objętych projektem szczegółowo opisanych w umowie.

4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci.
 2. Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów :rekrutacji wstępnej i postępowania rekrutacyjnego
 3. Rekrutacja wstępna polega na wypełnieniu, podpisaniu przez ucznia oraz rodzica  i złożeniu w sekretariacie szkoły KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO PROJEKTU dostępnej na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekt PO WER 2019/2020 , przed złożeniem tego formularza uczniowie  mają obowiązek zapoznania  się z całością tekstu niniejszego regulaminu.
 4. Projekt zakłada rekrutację 16 uczestników.
 5. Rekrutacja wstępna odbywa się w dniach 12 – 22 listopada 2019r.
 6. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w dniach 25-26 listopada 2019r.
 7. Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o kryteria stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu
 8. Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy wyników i formularza zgłoszeniowego dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą :
 • wicedyrektor szkoły p. Bożena Gudz
 • koordynator projektu PO WER p. Jolanta Strycharz
 • nauczyciel języka angielskiego – Joanna Rzeźnik
 • opiekun grupy p. Julia Dominik- Słomka
 1. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku ZS nr 2 w Tarnobrzegu przed sekretariatem 27 listopada 2019r. w postaci 16-osobowej listy zakwalifikowanych do projektu uczniów  oraz 6-osobowej listy rezerwowej.
 2. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.
 3. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.

5

Warunki rezygnacji w projekcie

określa dokument „Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej (wyjeździe zagranicznym) i działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia” który jest załącznikiem VI do umowy i głosi, ,że….”

 1. Rezygnacja ucznia z uczestnictwa w mobilności po poniesieniu kosztów nie jest możliwa poza sytuacjami niemożliwymi do przewidzenia na etapie złożenia „Karty zgłoszenia ucznia”,
  wystąpienia tzw. „siły wyższej”. Takie przypadki będą zgłaszane do FRSE na piśmie przez organizację wysyłającą i podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu przez FRSE.
 2. W przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w mobilności rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować niezwłocznie organizację wysyłającą (szkołę) o tym fakcie na piśmie wraz z podaniem przyczyny.”

W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt.1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej.

6

Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
 2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Zbiórka dla schroniska w Machowie

Dania 8.11. 2019r. uczniowie klas II TL oraz II TSH wraz z opiekunami pojechali przekazać karmę i ciepłe rzeczy, które udało się zebrać w październiku do schroniska w Machowie. W przeciągu miesiąca wspólnie zebraliśmy 120 kg suchej karmy oraz 23 puszki mokrej karmy dla psów,10 kg suchej karmy oraz 7 puszek mokrej karmy dla kotów, 2 siatki ciepłych rzeczy tj. koce, ręczniki, pościel oraz liczne smakołyki. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły za zaangażowanie się w zbiórkę dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Machowie. Wykazaliście się ogromną wrażliwością i wielkim sercem na los porzuconych zwierząt. Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy Karolina Szczepańska, Monika Barna, Marzena Bręcławska oraz Samorząd Szkolny.


Rządowy program „Dobry Start”

Wpisy tematycznie

Archiwa

Strona archiwalna

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930